MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.


Borsig

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.polymer.sav.sk/

Tel:      +421-2-54777405
Fax:     +421-2-54775923
E-mail: upolebor@savba.sk

Prof. Eberhard Borsig bol do roku 2001 vedúcim Oddelenia reakcií polymérov na menovanom ústave. Je odborníkom v oblasti prípravy a modifikácií polymérov, menovite v postupoch prípravy polymérov radikálovou polymerizáciou, je spoluautorom odhalenia princípu živej radikálovej polymerizácie, je odborníkom v očkovaní polymérov v tuhej fáze, sieťovaní polyolefínov a príprave vzájomne preniknutých sietí za účelom zlepšenia mechanických, fyzikálnych a úžitkových vlastností polymérov. Zaoberá sa prípravou polypropylénových nanokompozitov a ich využitím na prípravu vlákien s novými vlastnosťami so zníženou horľavosťou, zvýšenou svetelnou stabilitou a iné.

Vybrané publikácie:

BORSIG E., HROUZ J., FIEDLEROVÁ A., ILAVSKÝ M.
The Preparation of IPN's of Polystyrene-Polyethylene and Poly(Butyl Methacrylate)-Polyethylene and Their Dynamic Mechanical Behaviour. J. Macromol. Sci. - Chem. A27 (1990) 1613-1620.

BORSIG E., KROŠLÁK M. Application of Polyethylene in Reconstruction Otologic Surgery - Foil and Porous Polyethylene. Macromol. Symp. 103 (1996) 103-107.

RÄTZSCH M., BUCKA H., HESSE A., REICHELT N., BORSIG E. Challenges in polypropylene by chemical modification. Macromol. Symp. 129 (1998) 53-77.

RÄTZSCH M., ARNOLD M., BORSIG E., BUCKA H., REICHELT N. Radical reactions on polypropylene in the solid state. Progress in Polymer Science, 27(7), (2002), 1195-1398.
powered by SysCom, AGLO solutions