HomePrint version English version

Ing. Igor Novák, PhD.


Novák

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.polymer.sav.sk/

Tel.:     +421 - 2 - 5477 3308, kl. 4
Fax:     +421 - 2 - 5477 5923
E-mail: upolnovi@savba.sk

Ing. Igor Novák sa zaoberá povrchovými a adhéznymi vlastnosťami polymérov (polyolefíny, polyamidy, polystery a iné), skúmaním mechanizmu povrchových modifikácií fyzikálnymi a chemickými metódami a analyzovaním zmien, ktoré v dôsledku povrchových úprav nastali. Osobitnú pozornosť venuje štúdiu vplyvu plazmy bariérového výboja pri atmosférickom tlaku a rádiofrekvenčnej plazmy pri redukovanom tlaku v prostredí rôznych plynov na povrchové a adhézne vlastnosti polymérov. Polyméry modifikované plazmou sú skúmané pri určení zmien voľnej povrchovej energie goniometricky, zmeny reliéfu povrchu polymérov sa zisťujú použitím riadkovacej elektrónovej mikroskopie a mikroskopie atómových síl. Chemické zmeny, ktoré v dôsledku pôsobenia plazmy nastali sa skúmajú metódou röntgenovskej fotoelektrónovej spektroskopie a hmotnostnej spektroskopie sekundárnych iónov. Ďalšie vedecké aktivity sú zamerané na vývoj, prípravu a charakterizáciu špeciálnych adhezív určených na aplikácie v strojárstve a v elektrotechnike, ktoré sú pripravené na báze polymérnych vodných disperzií, polymérnych roztokov a reaktívnych adhezív obsahujúcich elektricky vodivé plnivo. Skúma sa vplyv druhu a tvaru použitého elektrovodivého plniva pripraveného bezprúdovým postriebrením anorganických alebo organických častíc ako aj spôsobu pokovenia na výsledné mechanické a adhézne vlastnosti adhezív. Skúmané špeciálne adhezíva sa charakterizujú z hľadiska kohéznych vlastností (fyzikálno-mechanické statické a dynamické merania, merania rázovej húževnatosti), povrchových vlastností, adhéznych vlastností, termických a elektrických vlastností, pričom sa skúma aj termostabilita a termoxidácia adhezív. V rámci svojej vedeckej činnosti spolupracuje s viacerými univerzitami doma (TU Zvolen, TU Košice. MtF STU Bratislava so sídlom v Trnave) a v zahraničí (Fakulta technologická VŠCHT, Praha, ČR, FT UTB, Zlín, ČR, UMCH AV ČR, Praha, ČR).

Vybrané publikácie:

I. Novák, M. Števiar, I. Chodák, I. Krupa, T. Nedelčev, M. Špírková, M. M. Chehimi, J. Mosnáček, A. Kleinová: Study of adhesion and surface properties of low-density polyetylene pre-treated by cold discharge plasma. Polymers for Advanced Technologies 18, (2007) 97-105.

I. Novák I, V. Pollák V, I. Chodák: Study of surface properties of polyolefins modified by corona discharge plasma. Plasma Processes and Polymers, 3, (2006) 355-364.

I. Novák, M. Števiar, I. Chodák: Surface energy and adhesive properties of polyamide 12 modified by barrier and radio-frequency discharge plasma. Monatshefte fur Chemie/Chemical Monthly 137, (2006) 943-952.

I. Novák, I. Krupa, I. Janigová: Hybrid electro-conductive composites with improved toughness, filled by carbon black. Carbon 43, (2005) 841-848.

I. Novák, I. Krupa, I. Chodák: Investigation of the correlation between electrical conductivity and elongation at break in polyurethane-based adhesives. Synthetic Metals 131, (2002) 93-98. 2002.