HomePrint version English version

Patenty


Prehľad najvýznamnejších patentov inštitúcií siete MatNet
PDF ikonka

Vyhľadávanie patentov
Európa
USA
WIPO - The World Intellectual Property Organization
EPO - European Patent Office
sk.espacenet.com - Vyhľadávanie patentov, vynálezov, firiem

Konzultácie
Duševné vlastníctvo
Úrad priemyselného vlastníctva SR, - FAQ
Zoznam patentových poradcov na Slovensku
Slovenská komora patentových zástupcov

Užitočné linky
IPR Helpdesk
ip4inno - Intellectual Property for Innovations
LESI - Licensing Executives Society International
www.ipo.gov.uk - Príručka univerzitného IPR manažmentu
www.innovation.gov.uk - Predlohy zmlúv medzi výskumnou inštitúciou a priemyselným podnikom
www.onecle.com - Príklady kooperačných a licenčných zmlúv medzi výskumnými inštitúciami a priemyselnými podnikmi
China IPR-SME-Helpdesk

Patentová ochrana a ochrana úžitkovým vzoromPDF7 omylov vynálezcov

slovensky
anglicky

Právne predpisy SR

a) Patenty

Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
Zákon č. 402/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
Vyhláška 223/2002 Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
Zákon č. 583/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Oznámenie 58/2004 Ministerstva zahraničných vecí SR.

b) Ochranné známky

Zákon č. 610/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 577/2001 Z.z.
Úplné znenie vyhlášky č. 117/1997 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných vyhláškou č. 709/2002 Z.z. (neoficiálna verzia)
Zákon č. 14/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z.
Úplné znenie zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004 Z.z.

c) Dizajny

Zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch
Vyhláška č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

d) Úžitkové vzory

Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch
Zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e) Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MP SR č. 21/2004 o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie

f) Topografie polovodičových výrobkov

Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov


Právne predpisy EÚ

• zverejnené na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR

Medzinárodné dohody

mnohostranné medzinárodné dohody spravované Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) a Európsky patentový dohovor (EPO) - zverejnené na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR