HomePrint version English version

Zváranie plameňom


Zváranie plameňom je jedným z najstarších spôsobov zvárania. V priemysle sa začal v širšom meradle používať začiatkom nášho storočia. V súčasnosti sa nahrádza čoraz viac oblúkovými spôsobmi zvárania. Cieľom procesu je vytvoriť nerozoberateľný spoj s takými istými chemickými a mechanickými vlastnosťami, aké má materiál, ktorý sa zvára.
Pri zváraní plameňom sa toto teplo získava spaľovaním horľavého plynu s použitím plynu, ktorý podporuje horenie. V prevažnej väčšine je horľavým plynom acetylén a horenie podporujúci plyn býva kyslík. Pri spaľovaní acetylénu v kombinácii s kyslíkom sa dosahuje teplota až 3200 °C, čo postačuje na roztavenie mnohých kovových materiálov.
Pri zváraní plameňom sa ako horľavý plyn zatiaľ skoro výlučne používa acetylén, pretože jeho spaľovaním sa dosahuje najvyššia teplota plameňa.

Zv. plameňom
Legenda: 1 Zvarený dielec, 2 Zvar, 3 Prídavný materiál, 4 Plynový plameň, 5 Palivový plyn a kyslík, 6 Zvárací horák


Výhody:


Nevýhody:


Príklady použitia:
Zváranie plameňom sa najviac používa pri zváraní nelegovaných ocelí menších hrúbok. V oblasti energetiky sa tento spôsob zvárania technickými predpismi obmedzuje na hrúbku plechu do 6 mm, hrúbku steny rúr do 5 mm a do priemeru rúr max. 89 mm. Legované ocele sa plameňom zvárajú už len výnimočne, a to najmä v prípadoch havárie, ak nie je možné použiť oblúkové spôsoby zvárania.


Použitá literatúra:
• I. Vitáloš: Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom
• STN EN 14 640: Zváranie a príbuzné technológie

linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autor: Krivošík M., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.