HomePrint version English version

Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou


Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (skratka ROZ) je spôsob zvárania, charakterizovaný nasledovnými znakmi:
- Zdrojom tepla je elektrický (zvárací) oblúk, ktorý sa počas zvárania udržuje („horí”) medzi koncom elektródy a blízkym povrchom zváraného materiálu.
- Prídavný materiál - obalená elektróda - pozostávajúca z kovového jadra a obalu sa postupne taví a vo forme kvapiek prechádza do zvarového kúpeľa, pričom tvorí podstatný podiel zvarového kovu.
- Pohyb (vedenie) elektródy vykonáva ručne zvárač.
Elektrický oblúk je energeticky dotovaný zdrojom elektrického napätia - zváracím zdrojom - ktorý musí mat’ špecifické vlastnosti. Prídavný materiál (obalená elektróda) má kovové jadro (zvyčajne ťahaný drôt, zriedkavo inak, napr. odlievaná tyčka, lisovaný kovový prášok) obalené špeciálnym, prevažne keramickým obalom, ktorý zabezpečuje minimálne stabilitu a ochranu elektrického oblúka a ochranu zvarového kovu pred vzdušnými plynmi.
Proces zvárania začína vznikom (,‚zapálením”) elektrického oblúka obvykle v mieste začiatku zvárania a bez prerušenia pokračuje až do chvíle odtavenia celej použiteľnej dĺžky elektródy alebo vytavenia potrebného množstva zvarového kovu. Odtavovanie elektródy je postupné, rýchlosť odtavovania konkrétnej elektródy je predovšetkým funkciou intenzity zváracieho prúdu. Prenos zvarového kovu cez oblúk sa deje vo forme malých kvapiek.

Zv. oblúkové
Legenda: 1 Zvarený dielec, 2 Zvar, 3 Troska, 4 Oblúk, 5 Obalená elektróda, 6 Držiak elektródy, 7 Zdroj prúdu


Výhody:


Nevýhody:


Príklady použitia:

Montážne zváranie, operatívne realizované práce menšieho rozsahu, členité zvarky, malé série zvarkov, práce so špeciálnymi požiadavkami, práce vo všeobecne sťažených podmienkach.

Zváracie zariadenia:

Zváracie zariadenie pre ROZ pozostáva zo zváracieho zdroja a z pomocných zváracích zariadení. Zvárací zdroj dodáva, prípadne vyrába elektrický prúd s požadovanými elektrickými parametrami. Pomocné zváracie zariadenia zabezpečujú prenos elektrického prúdu medzi zváracím zdrojom, elektródou a zvarkom a uzatvárajú elektrický obvod.

Použitá literatúra:
• Kolektív autorov: Zváracie metódy a zariadenia
• STN EN 14 640: Zváranie a príbuzné technológie

linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autor: Krivošík M., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.