HomePrint version English version

Rezanie plazmou


Plazma je z fyzikálneho hľadiska zionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež z neutrálnych častíc. Vzhľadom na to, že sa v plazmovom oblúku dosahujú veľmi vysoké teploty používa sa plazma v priemysle na tepelné delenie kovových materiálov. Princíp rezania plazmou spočíva v tom, že sa neutrálny plyn, môže to byť aj stlačený vzduch vženie vysokou rýchlosťou cez dýzu do elektrického oblúka, ktorý sa zvyčajne vytvára vysokonapäťovou iskrou, čím sa tento plyn zionizuje uzatvorí sa elektrický obvod s povrchom kovového materiálu, vytvorí sa plazmový oblúk vysokej teploty, ktorý  roztaví kov určený na rezanie a plyn prúdiaci vysokou rýchlosťou zároveň odstráni roztavený kov z reznej medzery. Samotné vytvorenie plazmového oblúka prebieha v praxi v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vytvorí vysokonapäťová iskra s malým prúdom cez ktorú prúdi plyn vysokou rýchlosťou, v momente jeho zionizovania a uzatvorenia elektrického obvodu sa v druhom kroku prepína režim na nízke napätie a vysoký prúd. Plazma sa vzhľadom na svoju operatívnosť a výhodnú ekonomickú prevádzku stala v priemyselnej praxi štandardným nástrojom na tepelné delenie kovových materiálov.

Del. plazmou

Princíp delenia materiálov plazmovým lúčom

Výhody

Nevýhody

Príklady použitia
Plazmové delenie kovových materiálov sa v praxi používa prakticky vo všetkých odvetviach  priemyslu:
výroba automobilov: vyrezávanie rôznych nápravových a podvozkových výstuh a držiakov, nadstavby nákladných automobilov
stavba lodí: nosníky výstuhy a plášte lodí
železničný priemysel: medzinápravové nosníky a výstuže vagónov
vzduchotechnika: rozvinuté tvary potrubí a prechodových a spojovacích častí
stavebníctvo: oceľové nosníky pre konštrukcie prevádzkových hál, oceľové mosty, časti lešenárskej techniky atď.

linky Slovensko  linky Európa  linky svet


Autor: Kratochvíl, PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.