HomePrint version English version

Elektrónolúčové zváranie


Zváranie elektrónovým lúčom využíva pri procese spájania kovových materiálov energiu koncentrovaného lúča elektrónov. Ostro fokusovaný elektrónový lúč pri dopade na rozhranie zváraných materiálom im odovzdá svoju energiu . Táto sa s viac ako 90% účinnosťou premení na teplo, ktoré do určitej hĺbky roztaví stykové hrany spájaných materiálov. Geometria zvarového spoja závisí od parametrov elektrónového lúča, predovšetkým od jeho energie a stupňa fokusácie. Po zatuhnutí zvarového kúpeľa sú zvárané časti spojené tavným spojom, ktorého vlastnosti sú určené technologickými podmienkami zvárania a materiálovým zložením spájaných častí. Proces zvárania elektrónovým lúčom sa líši od klasických oblúkových metód zvárania. Hlavný rozdiel je v hustote energie elektrónového lúča, ktorá dosahuje hodnoty 109 až 1012 W/m2. Táto je mnohonásobne vyššia ako pri oblúkovom zváraní a spôsobuje vytvorenie úzkeho paroplynového kanála (v anglickej literatúre key hole), ktorý umožňuje hlboký prienik lúča do zváraných častí. Vytvorenie paroplynového kanála v procese zvárania spôsobuje, že tvar zvarového spoja je úzky a hlboký. Typické hodnoty pomeru hĺbky zvaru (h) k jeho šírke (s) sú h/s>10. Zváranie elektrónovým lúčom sa najčastejšie realizuje vo vysokom alebo hrubom vákuu. Je možné zvárať aj pri atmosférickom tlaku v ochrannom héliovom plyne, využíva sa to však zriedkavo.

Elektrónolúčové zv.

Schéma elektrónolúčového zvárania

Výhody

Nevýhody

Príklady použitia
Využitie je prakticky vo všetkých výrobných odvetviach, predsa najvýznamnejšie sú tie, kde sa iné zváracie metódy najmenej uplatnia, vzhľadom na zvláštne požiadavky na zvary.
Letecký a raketový priemysel: zváranie špeciálnych žiarupevných materiálov pri výrobe turbín a rozvádzacích lopatiek prúdových motorov, bezdeformačné zváranie ozubených kolies, segmentov vencov statorov. Technológia je využívaná pri renovácii rotorov turbín, oprave únavových trhlín častí prúdových motorov. Vysokopevnostné zváranie podvozkov a častí drakov z hliníkových zliatin.
Klasická a jadrová energetika: Zváranie absorpčných puzdier vyhoreného jadrového paliva, zváranie pohonových častí palivových článkov, prírub, čidiel ako aj kontajnerov rádioaktívnych odpadov. Zváranie zirkónových puzdier jadrového paliva. Zváranie telies energetických komplexov, parogenerátorov, rozvádzacích lopatiek vodných turbín.
Automobilový priemysel: Zváranie hliníka a hliníkových zliatin (aj tlakovo liatych) ako výmenníky tepla, časti karosérií, prístrihov rovnakej aj nerovnakej hrúbky, zapaľovacích sviečok a pod. Zváranie špeciálnych zliatin rotorov turbokompresorov, obežných kolies turbokompresorov, prevodoviek a podobne. Zváranie rôznorodých materiálov ako oceľ, hliník a podobne.
Elektrotechnický priemysel: Zváranie vinutí motorov, statorových zväzkov, krytov lineárnych motorov, zváranie vinutí a prívodov, bimetalov a podobne.
Vákuová technika: Zváranie armatúr a potrubí, zváranie častí vákuových čerpacích systémov, prírub, tesnení a podobne.

Literatúra:
• Schultz H.: Electron Beam Welding, Abington Publishing House, Cambrigde, 1993.
• Paton B.E.: Electron Beam Welding: Achievements and Problems, Harwood Academics, 1989.
• Nazarenko O., at all: Elektronolučevaja svarka, Naukova Dumka, Kyjev,1993.
• Kaydalov A.A.: Electron Beam Welding and Allied Technologies, NTP Incors, Kyjev, 1998.
• Turňa M.: Špeciálne metódy zvárania, Alfa, Bratislava, 1988.

 linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autor: Kolenič F., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.