HomePrint version English version

Galvanické pokovovanie


Pri galvanickom pokovovaní sú povlaky vytvárané pomocou elektrochemickej reakcie, pri ktorej sa pomocou elektrického prúdu vytvára na povrchu pokovovaného predmetu vrstva nanášaného kovu. Elektrochemicky môžu byť vytvorené povlaky medené, niklové, chrómové, zinkové, cínové, kadmiové, strieborné, zlaté a iné. O kvalite, mechanických vlastnostiach, pórovitosti, rýchlosti pokovovania a vzhľade nanášaných kovových vrstiev rozhoduje zloženie kúpeľa a pracovné podmienky. Základné pracovné podmienky sú teplota, tlak, miešanie a hustota elektrického prúdu.
Proces prebieha v špeciálnom kúpeli, ktorým prechádza jednosmerný elektrický prúd. Predmety určené na pokovenie sa zavesujú do kúpeľa a pripájajú sa ku zápornému pólu zdroja ako katódy. Anódy sú tvorné väčšinou rovnakým kovom ako sa vylučuje na pokovovanom predmete a pripájajú sa ku kladnému pólu zdroja.

gap

Principiálny náčrt aparatúry pre galvanické pokovovanie.

                          1 – predmet určený na pokovenie
                          2 – kúpeľ
                          3 – anóda (zdroj nanášaného kovu)
                          4 – zdroj elektrického prúdu

Pri práci s kúpeľmi je nutné dbať na príslušné bezpečnostné predpisy, pretože väčšina kúpeľov obsahuje silno leptajúce látky.

Literatúra:
Škeřík, J.: Receptář pro elektrotechnika. Bratislava: SNTL 1988.
Liptáková, T. - Šestina, I.: Základy korózie a ochrany kovov v plynárenstve. Žilina: Žilinská univerzita 1997.

Ďalšie informácie:
http://www.spsrk.sk/studenti/Belko/Texty/Galvanic.htm

Vlajka SR


Autor: Vojenčiak M., Elektrotechnický ústav SAV