MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Ing. Mária Omastová, PhD.


Omastová

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.polymer.sav.sk/

Tel.:     +421 - 2 - 5477 3308, kl. 2
Fax:     +421 - 2 - 5477 5923
E-mail: upolmaom@savba.sk

Mária Omastová sa zaoberá syntézou vodivých polymérov (polypyrol, polyanilín, polytiofén a iné), skúmaním mechanizmu ich polymerizácie a charakterizáciou ich vlastností. Ďalšou oblasťou je príprava elektricky vodivých mikro- a nano-materiálov, kde sa ako substrát používajú rôzne anorganické (TiO2, SiC, montmorillonit) alebo organické častice (celulóza, sadze, uhlíkové nanotrubičky, polypropylén, polymetylmetakrylát a iné) ktoré sa chemickou oxidačnou polymerizáciou pokrývajú vodivým polymérom. Modifikované častice ale aj samotné vodivé polyméry sa používajú na prípravu kompozitov a nanokompozitov s polymérnou matricou. Tieto materiály s antistatickými vlastnosťami sa charakterizujú rôznymi metodikami (charaktrizácia povrchov, mechanické vlastnosti, teplotná stabilita a starnutie, termooxidácia, atď.).

Vybrané publikácie:

M. Omastová, S. Košina, J. Pionteck, A. Janke, J. Pavlinec: Electrical Properties and Stability of Polypyrrole Containing Conducting Polymer Composites. Synthetic Metals, 81, (1996) 49-57.

M. Omastová, M. Trchová, J. Kovářová, J. Stejskal: Synthesis and structural study of polypyrroles prepared in the presence of surfactants. Synthetic Metals, 138 (2003) 447-455.

M. Omastová, K. Boukerma, M. M. Chehimi, M. Trchová: Novel silicon carbide/polypyrrole composites; preparation and physicochemical properties. Materials Research Bulletin, 40 (2005) 749-765.

M. Mravčáková, M. Omastová, P. Pötschke, A. Pozsgay, B. Pukánszky, J. Pionteck: Polypropylene/Montmorillonite/Polypyrrole Nanocomposites: Structure and Conductivity. Polymers for Advanced Technologies, 17 (2006) 715-726.
powered by SysCom, AGLO solutions