HomePrint version English version

Liatie do piesku


Princíp technológie liatia do piesku pozostáva z umiestnenia modelu, ktorého povrch je tvarom výsledného odliatku, do piesku. V piesku sa vytvorí dutina požadovaného tvaru, na ktorú sa napojí vtoková sústava, ktorá slúži na naplnenie dutiny taveninou. Po stuhnutí taveniny sa piesková forma rozbije a z dutiny formy sa vyberie odliatok. Pieskovú formu možno vyrábať zhutňovaním ručne alebo strojovo. Najlacnejšie modely kopírujúce vonkajší tvar odliatku bývajú vyrobené z dreva a používajú sa najmä pri ručnom formovaní pre menšie odliatky, pre kusovú alebo malosériovú výrobu. Tento postup je však pomerne pracný a časovo náročný. Pre rozmerovo väčšie odliatky sa používa najmä strojový, automatizovaný spôsob formovania, využívajúci väčšinou modely z hliníkových zliatin. Surové formy, obsahujúce pôvodné percento vody, sú najlacnejšie. Prisušované formy majú sušené líca formy do hĺbky viac ako 12 mm, čo zvyšuje ich pevnosť. Používajú sa pri väčších odliatkoch. Sušené formy sa používajú ak je potrebné zaistiť lepšiu rozmerovú presnosť, pevnosť alebo akosť povrchu odliatkov. Sú vhodné na odlievanie odliatkov stredných až vyšších veľkostí. Formy z chemicky vytvrdzovaných formovacích zmesí (CT metóda, CO2 metóda) sa vyrába ručným alebo strojným zhusťovaním CT zmesi pomocou trvalého modelu. Na piesok zmiešaný so 4% podielom vodného skla sa po zaformovaní nechá pôsobiť CO2 a forma sa tak vytvrdí za studena. Niektoré metódy výroby foriem využívajú odpariteľné modely, len na jedno použitie. Po naliatí taveniny do formy sa model, vyrobený najčastejšie zo speneného polystyrénu, odparí a tavenina vyplní priestor vytvorený polystyrénom. Proces je vhodný pre sériovú výrobu, nepotrebuje deliace plochy, úkosy a je vhodný pre odliatky nevyžadujúce jadrá. Pri výrobe škrupinových foriem sa zmes z piesku, živicového spojiva a katalyzátora nasype na predhriaty model, na ktorom po následnom vytvrdení v peci vzniká škrupina. Spojením dvoch škrupín vznikne dutina, ktorá sa potom zaformuje do piesku. Táto technológia liatia umožňuje oproti klasickému liatiu do piesku zhotovovať odliatky s lepšou akosťou povrchu a presnosťou rozmerov.

Liatie do piesku

Príklady použitia
Pre liatie do piesku sa hodí podstate každý kovový materiál s teplotou tavenia do 1800°C. Najčastejšie sa liatím do piesku vyrábajú odliatky zo zliatin hliníka, medi, liatin a ocelí. Olovo, zinok a cín sa lejú do sušených foriem, pretože majú nízku teplotu tavenia na odparenie polystyrénového modelu pri liati do formy s odpariteľným modelom. Liatím do piesku sa vyrábajú napr. rámy obrábacích strojov, konštrukcie, bloky motorov pre automobily, hlavy valcov, skrine prevodoviek, polotovary ozubených kolies, hriadele, ojnice. Liatím do formy s odparovacím modelom :potrubné armatúry, výmenníky tepla, telesá ventilov.

Použitá literatúra
• Stanček, L.: Technológia I, Zlievanie. STU v Bratislave, 2006.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

linky Slovensko


Autorka: Iždinská Z., SjF STU, Bratislava