HomePrint version English version

Plazmové striekanie povlakov


Plazmové striekanie umožňuje nanášať široký sortiment povlakov (keramických, ťažkotaviteľných kovov, kombinácií zliatin, plastov a pod.), pri minimálnom tepelnom ovplyvnení základného materiálu. Povlakový materiál vo forme prášku sa prúdom plynu (argón, dusík, vodík, hélium alebo ich kombinácia) vháňa do plazmy generovanej horením elektrického oblúka. Oblúk oddelí elektróny od plynu a vytvorí mrak ionizovaného plynu. V plazme vychádzajúcej z horáka sa ióny znovu spájajú s elektrónmi uvoľňujúc množstvo energie, ktoré prehreje plyn na teplotu až 6 000 - 15 000 °C v dôsledku čoho plyn rýchlo expanduje. Plazmový plameň roztaví prášok a expanzia plynu vymrští roztavené kvapky na povlakovaný povrch rýchlosťou 300 m/s, kde rýchlo stuhnú.

PS1


Výhodou plazmového striekania je možnosť nanášania povlakov z materiálov s veľmi vysokou teplotou tavenia, akými sú žiaruvzdorné kovy (napr. wolfrám) alebo ohňovzdorná keramika (napr. ZrO2, Al2O3). Vo všeobecnosti sú plazmou striekané povlaky pevnejšie, menej pórovité a majú lepšiu priľnavosť k povlakovanému povrchu v porovnaní s povlakmi nanesenými kyslíkovo-acetylénovým horákom. Technológia nanášania povlakov plazmou je však energeticky náročnejšia a jej nevýhodou je aj vysoká cena technologického zariadenia.
Pri povlakovaní plazmou sa zväčša používa dusík a argón. Zvýšenie teploty plazmového plameňa sa dá dosiahnuť primiešaním vodíka k týmto plynom. Použitie argónu v kombinácii s héliom umožní zvýšiť rýchlosť roztavených kvapiek nanášaného materiálu pri povlakovaní na 490 m/s.
Najčastejšie sa plazmou nanášajú povlaky na povrch kovových súčiastok. Avšak aj povrch keramiky, skla, sadry a dokonca aj dreva, plastov, gumy a textilných tkanín sa dá povlakovať plazmovým nástrekom. Typickými plazmou nanášanými povlakmi sú kovy a ich zliatiny, intermetalické zliatiny, kompozity s kovovou matricou (napr. cermety), karbidy (WC, Cr3C2), oxidová keramika (ZrO2, Al2O3, Cr2O3), biokompatibilný hydroxylapatit (Ca5(PO4)3(OH)) a pod.


Príklady použitia

Použitá literatúra
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Zem   Vlajka EU   Vlajka SR


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV