HomePrint version English version

Cementovanie a karbonitridovanie


Cementovanie je nasycovanie povrchu oceľových súčiastok uhlíkom. Používa sa za účelom dosiahnutia vysokej povrchovej tvrdosti. Na cementovanie sú vhodné mäkké ocele s obsahom od 0,1 do 0,3 %C. Povrch súčiastok sa obohacuje na 0,8 až 1,0 %C. Následným zakalením nacementovanej súčiastky sa získa vo vrstve martenzitická štruktúra vysokej tvrdosti, pričom v jadre dochádza väčšinou iba k čiastočnému zakaleniu, a preto zostane mäkké a húževnaté. Cementuje sa pri teplotách 850 až 950°C.
Cementovanie:
  • v tuhom prostredí sa uskutočňuje v zásype cementačného prášku, ktorý je zmesou dreveného uhlia so 7 až 20% BaCO3. Cementovanie v tuhom prostredí je zdĺhavé a neekonomické. Z ekologických dôvodov sa BaCO3 nahrádza aktivačnými prísadami Na2CO3 a CaCO3.
  • v plynnom prostredí je najmodernejší spôsob cementovania. Súčiastky sú umiestnené v priestore, ktorým prúdi cementačná atmosféra pozostávajúca zo zmesi plynov CO, CO2, CH4, H2, H2O. Jej nauhličovacia schopnosť je ovplyvňovaná najmä obsahom a vzájomným pomerom CO a CH4.
  • v kvapalnom prostredí sa robí v roztavených chloridových soliach s prísadou kyanidov (KCN a NaCN). Nevýhodou týchto prostredí je ich vysoká jedovatosť.
Cementovanie
Schéma procesu cementovania

Účel spracovania  
Tvrdosť  x
Odolnosť proti opotrebeniu  x
Odolnosť proti únave  x
Obmedzenie trenia  x
Fyzikálne vlastnosti  
Drsnosť povrchu (A = veľmi hladký) A
Zakrivenie povchovej vrstvy veľmi dobré
Tvrdosť povrchu 600-1200 HV
Ekonomická náročnosť  
Relatívna cena nástroja nízka
Relatívna cena zariadenia stredná
Pracovná náročnosť stredná

Príklady využitia
Obidve technológie sa často používajú v automobilovom, leteckom a všeobecnom, strojárskom priemysle. Aplikujú sa na súčiastky pred dokončením počnúc od výliskov z mäkkých ocelí až po ťažké súčasti prevodoviek zo zliatinových ocelí. Všeobecným pravidlom je že tenké vrstvy (do 0,5 mm) sa používajú na vodné pumpy, hriadele, puzdrá, a malé ozubenia. Stredne hrubé vrstvy (0,5 až 1,0 mm) sa používajú na súčasti ventilov, puzdrá a ozubenia. Hrubé vrstvy 1,0 až 1,5 mm) na prevodovky a čapy a extra hrubé vrstvy (nad 1,5 mm) na vačkové hriadele.

Literatúra:
• Pulc, V., Hrnčiar, V., Gondár, E.: Náuka o materiáli , STU v Bratislave, 2004.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Linky Slovensko    

Autor: Autor: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií