HomePrint version English version

Povlakovanie metódou fyzikálneho nanášania z pár (PVD)


Oblasť transferu: nové technológie
Inštitúcia: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV


Ponuka transferu:

Hľadáme výskumného, vývojového alebo aj priemyseného partnera na aplikáciu progresívnych povlakov vytvorených metódou fyzikálnej depozície z pár (PVD). Máme záujem o spoluprácu pri transfere našej technológie pre prípravu tvrdých a supertvrdých povrchov na báze titánu do priemyslu. Našu technológiu (unbalanced magnetron sputtering) máme vyladenú na nanášanie povlakov TiN, TiB2 a Ti-B-N na rôzne substráty (nehrdzavejúca oceľ, rýchlorezná oceľ, karbid wolfrámu, atď). Vieme pripravovať aj vrstvy na báze Ti-Al-(N) a Ti-Si-(N).

Konvenčný povlak TiN predstavuje systém s veľmi husto usporiadanou štruktúrou s textúrou (200), jemnou topografiou povrchu a tvrdosťou nad 20 GPa.
Povlak TiB2 predstavuje nanoštuktúrny kompozitný systém pozostávajúci z TiB2 nanokryštalitov s prednostnou kryštalografickou orientáciou (0001), ktoré sú vnorené do amorfnej matrice. Tvrdosť prekračuje 40 GPa a modul pružnosti 450 GPa. Povlaky TiB2 sa vyznačujú vynikajúcou tepelnou stabilitou mechanických vlastností v rozsahu 500-800 °C a dobrou adhéziou.
Aj povlaky Ti-B-N predstavujú, v závislosti od množstva pridaného dusíka, nanoštruktúrny kompozitný systém pozostávajúci z TiB2 nanokryštalitov a amorfnej matrice, príp. majú povlaky úplne amorfný charakter. Hodnoty tvrdosti sú v rozsahu ≈22-43 GPa a hodnoty modulu pružnosti v rozsahu ≈230-355 GPa v závislosti od množstva pridaného dusíka. Ti-B-N vrstvy sa vyznačujú mimoriadne jemnou topografiou povrchu, ktorá z nich vytvára sľubnú klznú vrstvu.

PVD
XTEM obrázok v tmavom poli so zodpovedajúcim SAED obrazcom povlaku TiB2.
Povlak predstavuje nanokompozit tvorený TiB2 nanokryštalitmi (svetlé objekty) s prednostnou kryštalografickou orientáciou (0001), ktoré sú vnorené do amorfnej matrice.

Predpokladaná oblasť použitia

Predpokladáme, že táto technológia môže byť zaujímavá pre podniky zaobrajúce sa obrábaním, prípadne pre výrobcov obrábacích nástrojov, rezných platničiek a pod.

Očakávanie od partnera

Hľadáme priemyselného partnera so záujmom značne zvýšiť pridanú hodnotu svojich produktov použitím inovatívnych materiálov, nanomateriálov, ako aj nových moderných a nekonvenčných technológií progresívnych povlakov.
Spolupráca pri vývoji technológie pre konkrétnu priemyselnú aplikáciu môže priniesť cenovo výhodný výrobok s výnimočnými vlastnosťami.


Kontaktná osoba: Ing. Marián Mikula, PhD.
tel.: 02 49268 303
e-mail: ummsmiku@savba.sk